Scaeva pyrastri
Scaeva pyrastri
Melanic Female
5.8.2011